Χρηματιστηριακά Παράγωγα.

Έκδόση Conceptum 1999.
Στις ενότητες του βιβλίου παρουσιάζονται τα Προθεσμιακά συμβόλαια ή συμβόλαια μελλοντικής Εκπλήρωσης ή Futures και τα Options. Επίσης παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας του ελληνικού χρηματιστηρίου παραγώγων καθώς και μια λεπτομερειακή αναφορά στα βασικά παράγωγα προϊόντα προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών. Με τρόπο απλό και και δίνοντας αρκετά αριθμητικά παραδείγματα, πίνακες και διαγράμματα ο αναγνώστης μπορεί να μάθει τι είναι παράγωγα, πώς διαπραγματεύονται, τι στρατηγικές μπορούμε να δημιουργήσουμε με αυτά, πώς μπορούμε να επιλέξουμε τη στρατηγική που μας συμφέρει και τι κέρδη αλλά και τι κινδύνους εγκυμονεί η κάθε θέση που δημιουργούμε σε αυτά.

ISBN 960-600-196-2

96 σελίδες

τιμή: 3.500 δρχ.