TEXAΠ

Το πρώτο Ελληνικό τεστ για τη μέτρηση της προσωπικότητας στον ελληνικό πληθυσμό.

Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας

Συγγραφέας Δρ. Ιωάννης Τσαούσης

Περιγραφή
Παράγοντες και κλίμακες
Εφαρμογές
Ψυχομετρικά χαρακτητιστικά
Χορήγηση και Βαθμολόγηση
Αξιολόγηση του Προφίλ
Δικαιώματα χρήσης ΤΕΧΑΠ
Σεμινάριο Εκπαίδευσης στο ΤΕΧΑΠ

Εκτελέστε το τέστ προσωπικότητας . (Τα αποτελέσματα αποστέλονται μόνο σε Ψυχολόγους.)

Περιγραφή:

Σκοπός: Η διεξοδική μελέτη της προσωπικότητας του ατόμου

Χορήγηση: Ατομική ή Ομαδική

Για: Ενήλικες και έφηβους

Χρόνος: 35-45 λεπτά

Το Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας (ΤΕΧΑΠ) είναι το πρώτο τεστ προσωπικότητας που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα, και σχεδιάστηκε για να μετρά τις πέντε βασικές διαστάσεις της προσωπικότητας σύμφωνα με τη θεωρία των πέντε παραγόντων (Big-Five). Αξιολογώντας τις πέντε αυτές διαστάσεις μπορούμε περιγράψουμε αλλά και να αναλύσουμε την ανθρώπινη προσωπικότητα όπως αυτή εκφράζεται στην καθημερινή αλληλεπίδραση του ατόμου με τους γύρω του (οικογένεια, εργασιακό χώρο, κοινωνικές δραστηριότητες κλπ.). Το ΤΕΧΑΠ περιλαμβάνει 180 προτάσεις που μετρούν τους πέντε βασικούς παράγοντες της προσωπικότητας, καθώς και 26 προτάσεις εγκυρότητας, που μετρούν κατά πόσο το άτομο απάντησε ειλικρινά ή έδωσε κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις (lying and social desirability responses). Επιπλέον, καθένας παράγοντας περιλαμβάνει 6 ξεχωριστές υποκλίμακες, οι οποίες μετρούν πιο λεπτά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου παράγοντα. Πιο συγκεκριμένα, οι πέντε παράγοντες και οι 30 υποκλίμακες είναι οι εξής:

Παράγοντες και κλίμακες:

Εγκαρδιότητα, Κοινωνικότητα, Σιγουριά, Δραστηριότητα, Αναζήτηση Συγκινήσεων, Θετικά Συναισθήματα

Άγχος, Επιθετικότητα, Θλίψη, Ντροπαλότητα, Τρωτότητα, Παρορμητισμός

Φαντασία, Αισθητική, Συναισθήματα, Ενεργητικότητα, Ιδέες, Αξίες

Εμπιστοσύνη, Συμβιβαστικότητα, Ευαισθητοποίηση, Ευθύτητα, Αλτρουισμός, Μετριοφροσύνη

Ικανότητα, Επιμέλεια, Συνέπεια στις Αρχές, Φιλοδοξίες, Επιμονή, Περίσκεψη

Εφαρμογές:

Ψυχομετρικά χαρακτηριστικά:
Στάθμιση - Νόρμες:

Η στάθμιση του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε σε περισσότερα από 1000 άτομα, ενώ δημιουργήθηκαν ξεχωριστοί τυπικοί βαθμοί (norms)-εκφρασμένοι σε T τιμές και εκατοστιαίες τιμές-, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Υπάρχουν, επίσης, ξεχωριστοί τυπικοί βαθμοί τόσο για το γενικό πληθυσμό όσο και για φοιτητές και για έφηβους μαθητές.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία:

Το τεστ παρουσιάζει ικανοποιητικούς ψυχομετρικούς δείκτες τόσο ως προς την εγκυρότητα του όσο και ως προς την αξιοπιστία του. Ψυχομετρικές μελέτες εγκυρότητας με γνωστά τεστ προσωπικότητας αλλά και με άλλες ψυχολογικές και στατιστικές μετρήσεις, έδειξαν ότι το τεστ παρουσιάζει και εγκυρότητα περιεχομένου και εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (convergent και discriminant), όπως επίσης και ότι η μελέτη της εσωτερικής του δομής (factor structure) απέδειξε ότι το τεστ είναι δομημένο σύμφωνα με τη θεωρία των πέντε παραγόντων (Big-Five). Το τεστ έχει επίσης αρκετά υψηλούς δείκτες αξιοπιστίας (διπλής χορήγησης, αξιοπιστία των δύο ημίσεων,εσωτερικής συνοχής), οι οποίοι αποδεικνύουν ότι το τεστ μετρά με αξιοπιστίακαι σταθερότητα τόσο τις πέντε βασικές διαστάσεις όσο και τις τριάντα υποκλίμακες (οι δείκτες αξιοπιστίας για τους πέντε βασικούς παράγοντες κυμαίνονται από .89 - .95 ενώ για τις 30 υποκλίμακες από .72 - .91).

Χορήγηση και Βαθμολόγηση:

Το ερωτηματολόγιο είναι αυτoχορηγούμενο και για να συμπληρωθεί χρειάζεται περίπου 35' - 45' λεπτά. Η βαθμολόγηση του ερωτηματολογίου γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το προφίλ του κάθε ατόμου μπορεί να σχεδιαστεί σε περίπου 2-3 λεπτά. Οι οδηγίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο που συνοδεύουν το ψυχομετρικό υλικό, είναι αρκετά διασαφηνιστικές και όταν μελετηθούν προσεκτικά, συνήθως είναι αρκετές για μια σωστή και αξιόπιστη χορήγηση.

Αξιολόγηση του Προφίλ:

Όλοι οι ορισμοί των διαστάσεων που μετρά το ΤΕΧΑΠ (τόσο οι πέντε βασικοί παράγοντες όσο και οι τριάντα υποκλίμακες) περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να είναι εύκολη η δημιουργία μιας αναλυτικής και μηχανογραφημένης αναφοράς για το κάθε άτομο (5-6 σελίδες). Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί ορισμοί για την κάθε διάσταση, ανάλογα με το επίπεδο βαθμολογίας του ατόμου (ΥΨΗΛΟ ΣΚΟΡ, ΜΕΤΡΙΟΣΚΟΡ, ΧΑΜΗΛΟ ΣΚΟΡ).

· Δικαιώματα χρήσης ΤΕΧΑΠ

Για να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί το ΤΕΧΑΠ θα πρέπει να έχει πρώτα αποκτήσει τα δικαιώματα χρήσης του από την Conceptum Α.Ε..

· Σεμινάριο Εκπαίδευσης στο ΤΕΧΑΠ

(2 ημέρες εκπαίδευση + 1 ημέρα follow up). Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναπτύσσονται θέματα ψυχομετρίας, ψυχολογικής μέτρησης καθώς και θεωρίες της προσωπικότητας, ενώ πραγματοποιείται διεξοδική εκπαίδευση στη βαθμολόγηση και την αξιολόγηση του προφίλ προσωπικότητας του ΤΕΧΑΠ σε διάφορους πληθυσμούς (κλινικό πληθυσμό,εργαζόμενους, φοιτητές κλπ.).

Εκτελέστε το
 τέστ προσωπικότητας. (Τα αποτελέσματα αποστέλονται μόνο σε Ψυχολόγους)