Χρηματιστηριακά & Επιτοκιακά παράγωγα
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Εισαγωγή-Βασικές Έννοιες

Κεφάλαιο 1: Options και Στρατηγικές

1.1 Ορισμοί

1.2 Eίδη options

1.2.1 Είδη options ανάλογα με το χρόνο εξάσκησής τους

1.2.2 Είδη options ανάλογα με τη συναλλαγή που ορίζουν

1.2.2.1 Call options

1.2.2.2 Put options

1.2.3 Διάκριση options ανάλογα με τη σχέση τιμής άσκησης και τιμής αξιογράφου

1.3 Στρατηγικές με calls και puts

1.3.1 Αγορά call

1.3.1.1 Αγορά call σαν μέρος ενός επενδυτικού σχεδίου

1.3.1.2 Αγορά calls για προστασία από πώληση μετοχών short (hedge short sales)

1.3.2 Πώληση call

1.3.2.1 Καλυμμένη πώληση call (Covered Call Writing)

1.3.3 Αγορά put

1.3.3.1 Αγορά put για προστασία της αξίας μιας μετοχής

1.3.3.2 Αγορά put για προστασία καλυμμένης πώλησης call

1.3.4 Πώληση put

1.3.4.1 Πώληση put σαν μέσο για την απόκτηση της μετοχής

1.3.5 Πιο σύνθετες στρατηγικές

1.3.5.1 Straddles-Strangles

1.3.5.1.1 Πώληση straddle

1.3.5.2 Strip

1.3.5.3 Strap

1.3.5.4 Spreads

1.3.5.4.1 Χρηματικά spreads

1.3.5.4.1.1 Επιθετικό ή Bullish Vertical Spread ή Bull spread

1.3.5.4.1.2 Επιθετικό spread με puts

1.3.5.4.1.3 Αμυντικό ή Bearish Vertical Spread (bear spread) με calls

1.3.5.4.1.4 Αμυντικό ή Bearish Vertical Spread (bear spread) με puts

1.3.5.4.1.5 Butterfly spread (spread πεταλούδας)

1.3.5.4.1.6 Διαγώνιο spread πεταλούδας

1.3.5.4.1.7 Spread κόνδορα

1.3.5.4.1.8 Box Spread

1.3.5.4.2 Χρονικά ή Ημερολογιακά (calendar) spreads

1.3.5.4.2.1 Ημερολογιακά spreads με calls

1.3.5.4.2.2 Ημερολογιακά spreads με puts

1.3.5.4.2.3 Ημερολογιακός συνδυασμός με calls & puts

Kεφάλαιο 2: Παράγοντες που επηρεάζουν τη τιμή των Options

2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή των options

2.2 Αμερικάνικα και ευρωπαϊκού τύπου options

2.2.1 Περίπτωση πρόωρης εξάσκησης

2.2.1.1. Πρόωρη εξάσκηση call options

2.2.1.2 Πρόωρη εξάσκηση: Puts

2.2.2 Ανώτατα και κατώτατα φράγματα στις τιμές των options

2.2.2.1 Ευρωπαϊκό call option

2.2.2.2 Αμερικάνικο call option

2.2.2.3 Ευρωπαϊκό put option

2.2.2.4 Αμερικάνικο put option

2.3 Σχέση call-put

Kεφάλαιο 3: Θεωρητικά Μοντέλα Aξιολόγησης Options: Διωνυμικό Μοντέλο

3.1 Διωνυμικό μοντέλο (Binomial model)

Κεφάλαιο 4: Θεωρητικά Μοντέλα Aξιολόγησης Options: Black-Scholes

4.1 Mοντέλο Black-Scholes

4.2 Εξαγωγή εξίσωσης Black-Scholes

4.3 Βρίσκοντας τις παραμέτρους στην εξίσωση Black-Scholes

4.4 Συμπεριφορά των options σε σχέση με τις παραμέτρους που καθορίζουν την τιμή τους

Δέλτα

Γάμα

Ελαστικότητα

Βήτα

Θήτα

Λάμδα

Ρο

4.5 Μέθοδος Barone-Adesi και Whaley για την αξιολόγηση αμερικάνικων calls και puts

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Λήμμα Ito

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Εξαγωγή τύπου B-S με χρήση θεωρήματος Sprenkle

Κεφάλαιο 5: Προθεσμιακά Συμβόλαια & Options σε Προθεσμιακά Συμβόλαια

5.1 Εισαγωγή

5.2 Tιμή προθεσμιακών συμβολαίων

5.2.1 Στρατηγικές με προθεσμιακά συμβόλαια

Speculation

Arbitrage

Προστασία μετοχικού χαρτοφυλακίου από ενδεχόμενη μείωση της αξίας του

5.2.2 Στρατηγικές arbitrage με futures, calls και puts

5.3 Options σε προθεσμιακά συμβόλαια

5.4 Αξιολόγηση αμερικάνικων futures options

Κεφάλαιο 6: Options σε Συνάλλαγμα

6.1 Εισαγωγή

6.2 Options και futures συναλλάγματος

6.3 Options σε συνάλλαγμα και options σε προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος

6.4 Αξιολόγηση ευρωπαϊκού τύπου options σε ξένο συνάλλαγμα

6.5 Options σε πολλαπλά νομίσματα

6.6 Απλές στρατηγικές με options σε νομίσματα

6.6.1 Μειωμένου ή μηδενικού κόστους στρατηγικές

6.6.1.1. Κυλινδρικό option ή forward ορισμένο σε μια περιοχή (range forward)

6.6.1.2. Forward με προϋποθέσεις (conditional forward)

6.6.2 Συμμετοχικό προθεσμιακό συμβόλαιο

6.7 Οptions σε περιπτώσεις τυχαίων γεγονότων που εμπεριέχουν δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγμα

(contingent options on foreign currencies)

Κεφάλαιο 7: Options σε Αγαθά

Κεφάλαιο 8: Options σε τίτλους των οποίων η αξία εξαρτάται από τα επιτόκια

8.1 Βασικά χαρακτηριστικά ομολόγων

8.1.1 Απόδοση στη λήξη (yield to maturity)

8.1.2 Απόδοση ανάκλησης (yield to call)

8.1.3 Τρέχουσα απόδοση (current yield)

8.2 Options πάνω σε ομόλογα

8.3 Δυσκολίες στην αξιολόγηση options σε ομόλογα

8.4 Μοντέλα αξιολόγησης options σε ομόλογα

8.4.1 Μοντέλα με μόνο μία στοχαστική μεταβλητή

8.4.1.1 Μοντέλο Rendleman & Barter (R-B)

8.4.1.2. Μοντέλο Ηο & Lee (AR model)

8.4.1.3 Μοντέλο Βlack ’76

8.4.1.4 Μέθοδος Βlack-Derman-Toy (BDT)

8.4.1.5 Μέθοδος Dattatreya-Fabozzi (DF)

8.4.1.6 Mοντέλο Cox, Ingersoll και Ross (CIR)

8.4.2 Μοντέλα με δύο μεταβλητές

8.4.2.1 Mοντέλο Brennan & Schwartz και Jones & Jacobs  

8.4.2.2 Μοντέλο Longstaff & Schwartz (LS) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Εξαγωγή τύπου μοντέλου «AR»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Σύγκριση μοντέλων

Κεφάλαιο 9: Swaps

9.1 Ορισμοί

9.1.1. Επιτοκιακά swaps

9.1.1.1 Αξιολόγηση επιτοκιακών swaps

9.1.2. Συναλλαγματικά swaps

9.1.2.1 Αξιολόγηση συναλλαγματικών swaps

9.1.3. Swaps αγαθών

9.1.4 Swaps μετοχικού τύπου (Equity swaps)

9.1.5 Mark-to-market swaps (ή swaps συχνής τακτοποίησης)

9.1.6. Forward rate swaps

9.1.7 Forward (προθεσμιακά) swaps

9.2 Swaptions (Options on Swaps)

9.2.1 Αξιολόγηση swaptions

9.3 Κίνδυνος χρεοκοπίας ή πιστωτικός κίνδυνος (Default or credit risk)

Κεφάλαιο 10: Caps, Floors & Collars

10.1 Ορισμοί

10.2 Βασική σχέση μεταξύ caps-floors-forward-swaps

10.2.1 Σχέση 1

10.2.2 Σχέση cap-floor

10.2.3 Σχέση 3

10.2.4 Σχέση 4

10.3 Αξιολόγηση των caps & floors με το διωνυμικό μοντέλο

10.4 Αξιολόγηση caps & floors με μοντέλα συνεχών κατανομών

10.5 Collar

Kεφάλαιο 11: Αξιολόγηση Options τίτλων που πληρώνουν μερίσματα ή άλλης

μορφής πληρωμές

11.1 Βασικές έννοιες - Διωνυμικό μοντέλο

11.2 Διαφοροποιήσεις στα μοντέλα συνεχών κατανομών

11.2.1 Calls

11.2.2 Puts

Κάτω φράγμα αμερικάνικου call option

Κάτω φράγμα ευρωπαϊκού call

Κάτω φράγμα αμερικάνικου put

Κάτω φράγμα ευρωπαικού put

Άνω φράγμα για αμερικάνικο και ευρωπαϊκό call

Άνω φράγμα για αμερικάνικο put

Άνω φράγμα για ευρωπαϊκό put

11.3 Άλλες μέθοδοι συνεχών κατανομών αξιολόγησης options σε αξιόγραφα που

πληρώνουν μερίσματα

11.3.1 Μέθοδος Merton για ευρωπαϊκά calls και puts με μερίσματα

11.3.2 Μέθοδος Whaley για τον υπολογισμό της αξίας ενός αμερικάνικου call που

πληρώνει μερίσματα

11.3.3 Μέθοδος Roll για αξιολόγηση αμερικάνικων calls σε αξιόγραφα που δίνουν

μερίσματα

11.3.4 Μέθοδος Geske για αμερικάνικα calls σε αξιόγραφα που πληρώνουν μερίσματα

11.3.5 Μέθοδος Geske-Johnson για την αξιολόγηση αμερικάνικων put options σε

αξιόγραφα που (και που δεν) πληρώνουν μερίσματα

11.3.5.1 Αμερικάνικα puts χωρίς μερίσματα

11.3.5.2 Αμερικάνικα puts και πληρωμές μερισμάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Εξαγωγή πολυωνυμικής προσέγγισης για τον τύπο των Geske-Johnson

Κεφάλαιο 12: Οι Υποχρεώσεις μιας Εταιρείας ως Options

12.1 Βασικά

12.2 Οι κλάσεις των υποχρεώσεων μιας εταιρείας σαν options

12.2.1 Μετοχές

12.2.2 Ομόλογα

12.2.3 Ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης

1. Αλλαγή στη χρηματοδοτική πολιτική

2. Αλλαγή στην επενδυτική πολιτική

3. Αλλαγή στη μερισματική πολιτική

12.2.4 Μετατρέψιμα ομόλογα (convertible bonds)

12.2.5 Ανακλητά ή προεξοφλήσιμα ομόλογα (callable bonds)

12.2.6 Εξαγοράσιμα ή αποσυρόμενα ομόλογα (puttable bonds)

12.2.7 Μετατρέψιμα και ανακλητά ομόλογα (convertible & callable bonds)

12.2.8 Μετατρέψιμα, ανακλητά και εξαγοράσιμα ομόλογα (convertible,

callable & puttable bonds)

12.2.9 Γραμμάτια αυξανόμενης αξίας ανάλογα με χρηματιστηριακό δείκτη

(SIGNs: Stock Index Growth Notes)

12.2.10 Oμόλογα που πληρώνουν τοκομερίδια

12.2.10.1 Mετατρέψιμα ομόλογα

12.2.10.2 Ανάκληση

12.2.10.3 Εξαγοράσιμα ομόλογα

12.2.10.4 Μετατρέψιμα και προεξοφλήσιμα ομόλογα

12.2.10.5 Μετατρέψιμα, προεξοφλήσιμα και εξαγοράσιμα ομόλογα

12.2.11 Warrants

12.2.12 Μετοχικά γραμμάτια (Equity notes)

12.2.13 Indexed Sinking Funds (ISF)

12.2.14 Ανταλλάξιμο ομόλογο (Exchangeable debt)

12.3 Θεωρία και πράξη

Κεφάλαιο 13: Options σε Επενδυτικά Προγράμματα Επιχειρήσεων

13.1 Βασικά

13.1.1 Δικαίωμα εγκατάλειψης σχεδίου

13.1.2 Δικαίωμα ανάπτυξης/ελάττωσης της παραγωγής, πρόσκαιρης αναστολής

των εργασιών της ή αναβολής

13.1.2.1 Δικαίωμα επέκτασης ή συρρίκνωσης της παραγωγής

13.1.2.2 Δικαίωμα μελλοντικής απόκτησης κάποιου μηχανήματος

13.1.2.3 Δικαίωμα αναβολής κάποιας επένδυσης

13.1.2.4 Δικαίωμα αναστολής εργασιών (κλείσιμο της επιχείρησης) και επαναφοράς

της στην αγορά

13.1.3 Δικαίωμα αλλαγής/μετατροπής της παραγωγής

13.1.4 Δικαίωμα τμηματικής επένδυσης

13.2 Αριθμητικό παράδειγμα σε προγράμματα επενδύσεων

13.2.1 Δικαίωμα καθυστέρησης επένδυσης

13.2.2 Δικαίωμα επέκτασης

13.2.3 Δικαίωμα εγκατάλειψης

13.2.4 Δικαίωμα σταδιακής επένδυσης

Παραλλαγή 1

Παραλλαγή 2

Παραλλαγή 3

Παραλλαγή 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Δικαίωμα αναβολής επένδυσης και ανταγωνιστικές αγορές

Κεφάλαιο 14: Χρήση Options σε άλλες εφαρμογές

14.1 Συμβόλαια Underwriting

14.2 Η αξία των υποθηκευμένων δανείων (Collaterized loans)

14.3 Συμφωνίες Μίσθωσης (Leases)

14.4 Xρεόγραφα που στηρίζονται σε υποθηκευμένα δάνεια (mortgage-backed securities)

14.4.1 Βασικά

14.4.2 Αξιολόγηση στεγαστικών δανείων

14.4.3 Αξιολόγηση Mortgage Passthrough Securities (MPS)

14.4.4 Ωφέλειες από το Asset Securitization

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Νέας Μορφής ΥΕΔ και άλλα MBS

1. PAC (Planned Amortization Class)

2. Τόκος-Μόνο IOs (Interest Only) και Χρεολύσιο-Μόνο POs (Principal Only)

Κεφάλαιο 15: Options με ιδιαιτερότητες (Εξωτικά οptions)

15.1 Ασιατικά ή μέσου όρου (Average-Rate) options

15.2 Look-back options

15.2.1 Call στη maximum τιμή ή put στη minimum

15.2.2 Περιορισμένου κινδύνου (limited risk) options

15.2.3 «Partial look-back» options

15.3 Οptions με φράγματα (Barrier options)

15.4. Οptions για ανταλλαγή δύο αξιογράφων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

15.4.1 Ανταλλαγή

15.4.2 Λογαριασμός οικονομικής κάλυψης ή περιθωρίου ασφάλισης (Μargin account)

15.4.3 Standby commitment

15.4.4. Προμήθεια αποδοτικότητας

15.5 Options στο μικρότερο/μεγαλύτερο μεταξύ δύο αξιογράφων

15.5.1 Call οption στο minimum

15.5.2 Call option στο maximum

15.5.3 Put option στο minimum

15.5.4 Put option στο maximum

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1) Ομόλογα ξένου συναλλάγματος

2) Οption bonds εκδιδόμενα από εταιρείες

3) Incentive and/or risk sharing contracts

3.1. Συμβόλαια αποζημιώσεων εργαζομένων με τροποποιήσεις ανάλογα με το κόστος ζωής

(COLA: Cost Of-Living-Adjustments)

3.2 Αποζημιώσεις διευθυντικών στελεχών ανάλογα με την απόδοσή τους

3.3 Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

3.4 Αξιολόγηση ασφαλισμένου χρέους (secured debt)

15.6.Options στο maximum/minimum πολλών αξιογράφων.

15.6.1 Call option στο maximum

15.7 Σύνθετα options (Compound options)

15.8. Wildcard options

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Επίλυση look-back options με χρήση διωνυμικού μοντέλου

Kεφάλαιο 16: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Ασφάλεια

16.1 Βασικά

16.2 Στρατηγικές Διακράτησης («Buy & Hold»)

16.3 Στρατηγική Σταθερών Ποσοστών («Constant Mix»)

16.4 Στρατηγικές Σταθερής Αναλογίας («Constant Proportion Strategies CPPI»)

16.4.1 Μέθοδος κυλιόμενης σταθερής αναλογίας

16.4.2 Μεταβλητό floor ανάλογα με την αξία χαρτοφυλακίου

16.5 Stop-Loss και βελτιωμένη Stop-Loss στρατηγική

16.6 Άλλες στρατηγικές

16.7 Στρατηγικές βασισμένες στα options

16.8 Πλεονάζουσα ασφάλεια (Surplus insurance)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Eξαγωγή τιμών πινάκων του Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 17: Μοντέλα αξιολόγησης Options κάτω από εναλλακτικές υποθέσεις

για τη συμπεριφορά των υποκείμενων τίτλων

17.1 Μέθοδος Απλής Υπερπήδησης (Pure jump method)

17.2 Μέθοδος Διάχυσης και Υπερπήδησης (Jump Diffusion method)

17.3 Μέθοδος Εκτοπισμένης Διάχυσης/ΜΕΔ (Displased Diffusion method/CEV)

17.4 Μοντέλο Σταθερής Ελαστικότητας (Constant Elasticity of Variance Model)

17.5 Μοντέλο Απόλυτης Διάχυσης (Absolute Diffusion Model)

Κεφάλαιο 18: Αριθμητικές Προσεγγιστικές Μέθοδοι

18.1 Τεχνικές πεπερασμένων διαφορών προσέγγισης

18.1.1 Σαφές σχήμα (explicit scheme)

18.1.2 Υπονοούμενο σχήμα (implicit scheme)

18.2 Monte Carlo Simulation

18.3 Μέθοδος Parkinson

Kεφάλαιο 19: Διαδικασία Συναλλαγών Options σε Οργανωμένες Αγορές

19.1 Διαδικασία συναλλαγών

19.2 Κόστος συναλλαγών και περιθώρια κάλυψης

19.2.1 Κόστος συναλλαγών (transaction costs)

19.2.2 Περιθώρια κάλυψης (margins)

Κεφάλαιο 20: Νέα Προϊόντα στο χώρο των Παραγώγων

20.1 Πιστοποιητικά κατάθεσης με απόδοση που σχετίζεται με χρηματιστηριακό δείκτη

20.2 Υπέρτιτλοι (Supershares)

20.3 Supertrust

20.4 Scores & Primes

20.5 PERCS (Performance Equity Redemption Cumulative Stock)

Κεφάλαιο 21: Η Ελληνική Αγορά

21.1 Οργάνωση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Παραγώγων

21.2 Κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται για να γίνει κάποιος οργανισμός μέλος της ΕΤΕΣΕΠ

21.3 Κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται για να γίνει κάποιος οργανισμός μέλος του ΧΠΑ

21.4 Τύποι μελών του ΧΠΑ

21.5 Προϊόντα 

21.6 Τρόπος συμβολισμού των συμβολαίων

21.7 Διαδικασία εκκαθάρισης (Mark-to-market, margins)

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ